Home Home Home
         Unitatea de implementare si coordonare programe > Punctul National Focal 

AL TREILEA PROGRAM DE ACȚIUNE AL UNIUNII ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII  PENTRU PERIOADA 1 IANUARIE 2014 ȘI 31 DECEMBRIE 2020

Programul în domeniul sănătății se referă la promovarea sănătății în Europa prin încurajarea cooperării între statele membre pentru a îmbunătăți politicile de sănătate de care beneficiază cetățenii. Acest program își propune să sprijine și să completeze inițiativele statelor membre în domeniul sănătății și este pus în aplicare prin programe de activitate anuale care definesc acțiuni în domenii prioritare stabilite de Regulamentul (UE) nr. 282/2014 privind programul în cauză.

 

Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (CHAFEA) este nominalizată de către Comisia Europeană pentru a pune în aplicare Programul de Sănătate. http://ec.europa.eu/chafea/news/news327.html.
Adresa de e-mail:Chafea@ec.europa.eu.

Ministerul Sănătății prin Unitatea de Implementare și Coordonare Programe are rolul de Punct Național Focal pentru România în cadrul Celui de al treilea Program de Sănătate (2014-2020).

Obiective generale  ale celui de al treilea program de acțiune în domeniul sănătății  2014-2020 sunt: de a veni în completarea, de a sprijini și de a adăuga valoare politicilor statelor membre, de a îmbunătăți starea de sănătate a cetățenilor Uniunii precum și reducerea inegalităților din sănătate prin promovarea sănătății, încurajarea inovării în domeniul sănătății, sporirea durabilității sistemelor de sănătate și protejarea cetățenilor Uniunii de amenințările transfrontaliere grave la adresa sănătății.

Obiectivele specifice ale programului se realizează prin acțiuni în conformitate cu cele 4 priorități tematice și sunt puse în aplicare prin intermediul programelor de activitate anuale.
Cele 4 priorități tematice sunt următoarele:
1) Pentru promovarea sănătății, prevenirea bolilor, favorizarea unor medii propice pentru un stil de viață sănătos: identificarea, diseminarea și promovarea acceptării bunelor practici bazate pe dovezi în măsurile de promovare a sănătății și de prevenire a bolilor, eficace din punctul de vedere al costurilor, vizând, în special, principalii factori de risc legați de stilul de viață, punându-se accentul pe valoarea adăugată pentru Uniune.

Acest obiectiv este evaluat în special prin creșterea numărului statelor membre implicate în promovarea unei stări bune de sănătate și prevenirea bolilor, utilizând bunele practici bazate pe dovezi prin acțiuni și măsuri luate la nivelul corespunzător în statele membre.

2) Pentru a proteja cetățenii Uniunii de amenințările transfrontaliere grave la adresa sănătății: identificarea și elaborarea de abordări coerente și promovarea punerii în aplicare a acestora pentru o mai bună pregătire și coordonare în cazul unor urgențe în domeniul sănătății.
Acest obiectiv este evaluat în special prin creșterea numărului statelor membre care integrează abordările coerente elaborate în conceperea propriilor planuri de pregătire.

3) Pentru a sprijini consolidarea capacităților în materie de sănătate publică și pentru a contribui la sisteme de sănătate inovatoare, eficiente și sustenabile: identificarea și dezvoltarea unor mecanisme și instrumente la nivelul Uniunii pentru a aborda deficitul de resurse, atât umane, cât și financiare, și facilitarea adoptării voluntare a inovațiilor în intervențiile în materie de sănătate publică și în strategiile de prevenire.

Acest obiectiv este evaluat în special prin creșterea numărului de recomandări formulate și de state membre care utilizează instrumentele și mecanismele identificate pentru a contribui la obținerea de rezultate eficiente în sistemele de sănătate respective.

4) Pentru a spori accesul la asistență medicală mai bună și mai sigură pentru cetățenii Uniunii: sporirea accesului la cunoștințele de specialitate și informațiile medicale corespunzătoare unor afecțiuni specifice dincolo de frontierele naționale, facilitarea aplicării rezultatelor cercetării și elaborarea de instrumente pentru ameliorarea calității asistenței medicale și a siguranței pacienților, printre altele prin acțiuni care să contribuie la sporirea cunoștințelor lor în domeniul sănătății.

Acest obiectiv este evaluat în special prin creșterea numărului rețelelor europene de referință instituite în conformitate cu Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului  (denumite în continuare „rețelele europene de referință”), prin sporirea numărului furnizorilor de servicii medicale și a centrelor de expertiză care se alătură rețelelor europene de referință și prin sporirea numărului statelor membre care utilizează instrumentele elaborate.

Finanțare: Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului pentru perioada 1 ianuarie 2014 - 31 decembrie 2020 este de 449 394 000 EUR.

Programul este deschis tuturor statelor membre ale UE, țări AELS / SEE, țările în curs de aderare la UE, țările candidate și potențial candidate, precum și țările vizate de Politica Europeană de vecinătate, atâta timp cât calitatea de membru al programului rămâne în conformitate cu condițiile de acorduri bilaterale sau multilaterale.

Instrumentele de finanțare sunt:

  • Granturi pentru proiecte, co-finanțate de către alte organisme publice, non-guvernamentale sau private, inclusiv organizații internaționale de sănătate;
  • Granturile pentru funcționarea organismelor non-guvernamentale;
  • Granturile pentru acțiuni co-finanțate de către autoritățile competente responsabile pentru sănătatea publică în statele membre (denumite "acțiuni comune").

Beneficiarii eligibili pentru granturi

Pentru a fi beneficiarul unui grant UE pentru proiecte, organizația trebuie să fie constituită în mod legal în:            Uniunea europeană (în oricare din cele 28 de state membre) sau o țară din cadrul AELS, care este parte la Acordul privind Spațiul Economic European și care a confirmat participarea la program

În plus, țările terțe pot participa la Programul în domeniul sănătății dacă sunt îndeplinite condițiile necesare, astfel cum se specifică în cererea de proiecte.

Granturile pot fi atribuite organizațiilor constituite în mod legal, inclusiv autorităților publice și organismelor din sectorul public, în special instituțiilor de cercetare și de sănătate, universităților și instituțiilor de învățământ superior și organizațiilor neguvernamentale. Acestea pot depune o propunere de proiect în calitate de coordonator sau pot participa în calitate de beneficiar.

Nivelul de cofinanțare este de 60% din costurile eligibile ale proiectului. Având în vedere natura complementară și motivațională a granturilor UE, cel puțin 40% din costurile proiectelor trebuie finanțate din sursele partenerilor.

În cazuri de utilitate excepțională, proiectele pot primi cofinanțare de până la 80% din costurile eligibile. Criteriile de utilitate excepțională sunt definite în programul anual de activitate.


WORK PROGRAMME 2016


FINANTARE IN CADRUL CELUI DE AL TREILEA PROGRAM IN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII 2014 - 2020

CERERE DE PROPUNERI – GRANTURI PENTRU PROIECTE 2016

Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate Agricultură și Alimente (CHAFEA) este nominalizată de către Comisia Europeană pentru a pune în aplicare Programul de Sănătate.

Granturile pentru proiecte sunt un instrument de finanţare în cadrul celui de al treilea Program al UE în domeniul Sănătăţii 2014-2020.

În cererile de propuneri privind punerea în aplicare a celui de Al treilea program al UE în domeniul sănătăţii 2014-2020 se precizează că acţiunile trebuie să aducă o importantă „valoarea adăugată europeană”.

Valoarea adăugată europeană este suplimentară valorii create de acţiunile statelor membre individuale. Aceasta poate rezulta din diferiţi factori, precum câştigurile din coordonare, certitudinea juridică, o mai mare eficacitate sau complementarităţi mai bune. Ea reflectă o mai mare relevanţă şi semnificaţie europeană a acţiunii cu scopul de a prezenta modele şi mecanisme

care pot fi aplicate nu numai la nivel regional sau naţional, ci şi în întreaga UE.

Programul în domeniul sănătăţii se referă la promovarea sănătăţii în Europa, prin încurajarea cooperării între statele membre pentru a îmbunătăţi politicile de sănătate de care beneficiază toti cetăţenii. Programul îşi propune să sprijine şi să completeze iniţiativele statelor membre în domeniul sănătăţii.

LA CE SERVEŞTE VALOAREA ADĂUGATĂ EUROPEANĂ?

Având în vedere că responsabilitatea pentru definirea politicilor în domeniul sănătăţii revine statelor membre (articolul 168 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene), conceptul de valoare adăugată europeană a fost dezvoltat pentru a evalua subsidiaritatea în domenii care depăşesc întinderea competenţelor exclusive ale UE şi stabilesc prioritatea acţiunii la nivelul UE. Evaluarea valorii adăugate europene se poate realiza în diferite etape ale programului cu scopul de: (1) a sprijini definirea acţiunilor programului care urmează să fie incluse în programul anual de activitate; (2) a ajuta evaluatorii în timpul procesului de selecţie; (3) a evalua rezultatele finale ale proiectului şi (4) a evalua ex-post impactul programului.

CUM SĂ CREAŢI VALOARE ADĂUGATĂ EUROPEANĂ?

Au fost identificate următoarele şapte modalităţi:

*        punerea în aplicare a legislaţiei UE şi asigurarea că legislaţia este corect aplicată;

*        economii de scară cu scopul de a utiliza banii mai eficient şi a furniza cetăţenilor servicii mai bune;

*        promovarea bunelor practici în toate statele membre participante pentru ca cetăţenii UE să beneficieze de cele mai avansate bune practici;

*        evaluarea procesului decizional care impune un angajament puternic pentru utilizarea rezultatelor cu scopul de a facilita luarea deciziilor pe bază de dovezi;

*        accentul pe ameninţări transfrontaliere cu scopul de a reduce riscurile şi a minimiza consecinţele lor;

*        libera circulaţie a persoanelor cu scopul de a asigura o calitate ridicată a sănătăţii publice în statele membre;

*        colaborarea în reţea ca instrument important pentru diseminarea rezultatelor în toate statele membre inclusiv în cele neparticipante.

Programul este pus în aplicare prin programe de activitate anuale care definesc acțiuni în domeniile prioritare stabilite de Regulamentul (UE) nr.282/2014 privind programul în cauză.

Pe această bază, Agenţia Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultura şi Alimente organizează anual cerere de propuneri de proiecte. Doar propunerile care corespund direct temei şi descrierii astfel stabilite în programul anual de activitate vor fi luate în considerare pentru finanţare. Propunerile care doar abordează domeniul tematic, dar nu corespund descrierii specifice a unei anumite acţiuni nu vor fi luate în considerare pentru finanţare.

CINE POATE DEPUNE CERERI ?

Pentru a fi benefiaciarul unui grant UE pentru proiecte, organizatia/institutia trebuie sa fie constituita in mod legal in Uniunea Europeana (în oricare din cele 28 de state membre) sau o tara din cadrul AELS, care este parte la Acordul privind Spatiul Economic European si care a confirmat participarea la Program.

In plus, tarile terte pot participa la Programul in domeniul sanatatii daca sunt indeplinite conditiile necesare, astfel cum se specifica in cererea de proiecte.

Tipul de organizatie: Granturile pot fi atribuite organizatiilor constituite in mod legal, inclusiv autoritatilor publice si organismelor din sectorul public, in special institutiilor de cercetare si de sanatate, universitatilor, institutiilor de invatamant superior si organizatiilor neguvernamentale. Acestea pot depune o propunere de proiect in calitate de coordonator sau pot participa in calitate de alt beneficiar.

CARE ESTE NIVEL DE COFINANŢARE?

În mod normal, 60 % din costurile eligibile ale proiectului pot fi acoperite de contribuţia UE. Având în vedere natura complementară şi motivaţională a granturilor UE, cel puţin 40 % din costurile proiectelor trebuie să fie finanţate din sursele partenerilor.

În cazuri de utilitate excepţională, proiectele pot primi cofinanţare de până la 80 % din costurile eligibile. Criteriile de utilitate excepţională sunt definite în programul anual de activitate. Cheltuielile generale (costuri indirecte) nu sunt eligibile pentru solicitanţii care primesc un grant de funcţionare de la bugetul Uniunii în perioada în cauză.

PRINCIPII GENERALE:

În cazul finanţării proiectelor se aplică următoarele principii generale:

ü  principiul de cofinanţare: trebuie să deţineţi propriile resurse financiare sau resurse financiare ale unor terţi pentru a contribui la costurile proiectului;

ü  principiul de nonprofit: grantul nu poate avea scopul sau efectul de a produce un profit pentru organizaţie;

ü  principiul de neretroactivitate: puteţi obţine cofinanţare numai pentru costurile efectuate după data începerii prevăzută în acordul de grant;

ü  principiul de necumulare: fiecare acţiune poate face obiectul atribuirii unui singur grant pentru un singur beneficiar (nu puteţi fi plătiţi de două ori pentru acelaşi cost).

CUM SE DEPUN CERERILE? Pentru a depune o propunere de proiect se va utiliza sistemul de transmitere electronica. Informatii suplimentare vor fi disponibile pe site-ul Chafea dupa lansarea de cereri de proiecte.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa accesati linkul urmator: http://ec.europa.eu/chafea/health/projects.html.

Termenul limita pentru depunerea propunerilor de proiecte a fost 2 iunie 2016.

CHAFEA  a publicat mai multe fise de informare pe care le puteti vizualiza aici: http://ec.europa.eu/chafea/health/hp-infosheets_en.html.

FINANTARE IN CADRUL CELUI DE AL TREILEA PROGRAM IN DOMENIUL SANATATII 2014-2020

ACTIUNI COFINANTATE CU AUTORITATI ALE STATELOR MEMBRE (ACTIUNI COMUNE) colaborari inter-ministeriale si a increderii reciproce in progamele de inspectie si monitorizare intre statele membre UE

Programul în domeniul sănătăţii se referă la promovarea sănătăţii în Europa prin încurajarea cooperării între statele membre pentru a îmbunătăţi politicile de sănătate de care beneficiază cetăţenii. Programul îşi propune să sprijine şi să completeze iniţiativele statelor membre în domeniul sănătăţii. Programul este pus în aplicare prin programe de activitate anuale care definesc acţiuni în domenii prioritare stabilite de Regulamentul (UE) nr. 282/2014 privind programul în cauză. Pe această bază, Agenţia Executivă pentru Consumatori, Sănătate şi Alimente organizează anual cereri de propuneri. Acţiunile comune sunt un instrument de finanţare în cadrul celui de Al treilea program al UE în domeniul sănătăţii 2014-2020.

Comisia Europeană a transmis către Punctele Focale Naționale din statele membre ale UE solicitările de notificare oficială a autorităților competente, pentru a participa la Acțiunile Comune din cadrul ” Celui de al treilea Program de Sănătate 2014-2020”.

CINE POATE PARTICIPA?

Eligibilitatea tarii. Pentru a fi beneficiarul unui grant UE pentru actiuni comune, autoritatea competenta trebuie sa fie constituita in mod legal in: Uniunea Europeana (in oricare din cele 28 de state membre), sau o tara din cadrul AELS, care este parte la Acordul privind Spatiul Economic European si care a confirmat participarea la program.

In plus, autoritatile competente din tarile terte pot participa la Programul in domeniul sanatatii daca sunt indeplinite conditiile necesare. Organismele din sectorul public si organismele neguvernamentale din tarile mentionate mai sus pot participa la actiuni comune daca sunt mandatate de autoritatile competente printr-o procedura transparenta.

CARE ESTE NIVELUL DE COFINANTARE?

Pentru actiuni comune, contributia UE este de 60% din costurile totale eligibile, in cazuri de utilitate exceptionala aceasta putand fi de pana la 80%. Criteriile de utilitate exceptionala sunt definite in programul anual de activitate.

PRINCIPII GENERALE

În cazul finanţării acţiunilor comune, se aplică următoarele principii generale:

*        principiul de cofinanţare: trebuie să deţineţi propriile resurse financiare sau resurse financiare ale unor terţi pentru a contribui la costurile proiectului;

*        principiul de nonprofit: grantul nu poate avea scopul sau efectul de a produce un profit pentru organizaţia dumneavoastră;

*        principiul de neretroactivitate: puteţi obţine cofinanţare numai pentru costurile efectuate după data începerii prevăzută în acordul de grant;

*        principiul de necumulare: fiecare acţiune poate face obiectul acordării unui singur grant pentru un singur beneficiar (nu puteţi fi plătiţi de două ori pentru acelaşi cost).

CUM SĂ PARTICIPAŢI?

Comisia Europeană va trimite invitaţii tuturor statelor membre ale UE şi altor ţări participante la cel de Al treilea program în domeniul sănătăţii, solicitându-le să numească participanţii la acţiunile comune incluse în programul anul de activitate.

Domeniile stabilite de către CE din cadrul Acțiunilor Comune (Joint Action) pentru anul 2014 au fost:

1.     Nutriție și activitate fizică;

2.     Prevenirea infecției cu virusul imunodeficienței umane – HIV si a infecțiilor asociate;

3.     Demență;

4.     Răspuns la agenții patogeni emergenți și extrem de periculoși, în UE;

5.     Îmbunătățirea coordonării și a divizării resurselor pentru echipamente medicale;

6.     Sprijinirea rețelei eSănătate;

7.     Baze de date la nivelul UE,  cu informații extins, privind bolile rare;

8.     Transfuzii de sânge și transplantul de țesuturi și celule.

 

Nominalizările instituțiilor transmise Comisiei Europene pentru a participa in cadrul Actiunilor Comune in calitate de  autorități competente in anul 2014 sunt:

 

Acțiunea Comuna (JA) nr. 1   Nutriție și activitate fizică   - JAMPA

           Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului " Prof. Dr. Alfred Rusescu" București, persoana de contact Dr. Mihaela Nanu;

           Universitatea Babes - Bolyai, Cluj-Napoca, Centrul pentru sănătate și sănătate publică, persoana de contact Dr. Răzvan Cherecheș;

Acțiunea Comuna (JA) nr. 3   Demență - DEM

Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, persoana de contact Dr. Ileana Botezat Antonescu;

Acțiunea Comuna (JA) nr. 6  Sprijinirea rețelei e-Sănătate 

Universitatea Babes - Bolyai, Cluj-Napoca, Centrul pentru sănătate și sănătate publică,

persoana de contact Dr. Răzvan Cherecheș;

Acțiunea Comuna (JA) nr. 7 Baze de date la nivelul UE,  cu informații extinse, privind bolile rare

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr. T.Popa” Iași, Centrul ORPHANET, persoana de contact Dr. Cristina Rusu;

Acțiunea Comuna (JA) nr. 8 Transfuzii de sânge și transplantul de țesuturi și celule - VISTART

           Agenția Națională de Transplant, persoana de contact Dr. Rosana Turcu,

           Institutul Național de Hematologie Transfuzională, persoana de contact Dr. Andy Rosin,

           Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, persoana de contact Dr. Aurora Dragomiristeanu.

Cu exceptia Institutul Național de Hematologie Transfuzională, care are statutul de observator în cadrul proiectelor aprobate de către CE, toate celelalte instituții nominalizate în anul 2014, au calitatea de partener asociat, cu participare directa in implementarea proiectelor aprobate.

Nominalizările Ministerul Sănătății pentru Comisia Europeană cu instituțiile desemnate să participe în calitate de autorități competente in anul 2015 sunt:

1. (Joint action) JA-01-2015 Cooperare în evaluarea tehnologiilor medicale (HTA)

Ø  Universitatea Babes - Bolyai, Cluj-Napoca, Centrul pentru sănătate și sănătate publică, persoana de contact dr. Catalin Baba;

Ø  Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB) persoana de contact dr. Cristian Vladescu;

Ø  Institutul Național de Sănătate Publică persoana de contact dr. Claudia Dima.

2. JA-02-2015 Prevenirea vulnerabilității

- Institutul Național de Sănătate Publică persoana de contact dr. Carmen Domnariu; 

- Centrul de Sănătate mintala si lupta antidrog persoana de contact dr. Ileana Botezat Antonescu;

- Universitatea Babes - Bolyai, Cluj-Napoca, Centrul pentru sănătate și sănătate publică, persoana de contact dr. Diana Rus;

- Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB) dr.Marius Ciutan.

3. JA-04-2015 Formele rare de cancer

- Institutul Național de Sănătate Publică persoana de contact dr. Carmen Ungurean;   

-Universitatea Babes - Bolyai, Cluj-Napoca, Centrul pentru sănătate și sănătate publică, persoana de contact dr. Răzvan Cherecheș.

Domeniile Actiunilor Comune pentru anul 2016 sunt:

*        JA-01-2016 Quality of HIV/AIDS/STI, viral Hepatitis and tuberculosis prevention and linkage to care

*        JA-02-2016 Action on chronic diseases ((€ 5 000 000 EU co-funding)

*        JA-03-2016 Tobacco control ((€ 2 000 000 EU co-funding0

*        JA-04-2016 Antimicrobial resistance and Health Care Associated Infections (€ 4 000 000 EU co-funding)

*        JA-05-2016 - Authorisation of preparation processes in blood and tissues and cells (€ 800 000 EU co-funding)

CERERE DE PROIECTE 2016

*        Call HP-ERN-2016: European Reference Networks / Framework Partnership Agreements


ACȚIUNILE COMUNE COFINANȚATE IN ANUL 2016, PENTRU AUTORITĂȚILE STATELOR MEMBRE NOMINALIZATE (JOINT ACTIONS) SUNT:

1. JA-01-2016 - Quality of HIV/AIDS/STI, viral Hepatitis and tuberculosis prevention and linkage to care (€ 2 000 000 EU co-funding) sunt nominalizate urmatoarele institutii:

-       Institutul Național de Pneumologie Prof. Dr. Marius Nasta in calitate de Autoritate competenta – Dr. Mihaela Stefan;

-       Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes” Craiova in calitate de Alta Organizatie – Dr. Grecu Victor Ionel.

2. JA-04-2016 - Antimicrobial resistance and Health Care Associated Infections

(€ 4 000 000 EU co-funding) este nominalizata urmatoarea institutie:

-       Universitate de Medicina si Farmacie „Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca in calitate de „Alta organizatie” - Dr. Razvan Ciortea.

3. JA-05-2016 - Authorisation of preparation processes in blood and tissues and cells

(€ 800 000 EU co-funding) este nominalizat urmatoarea institutie:

-       Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice in calitate de „Autoritate Competenta” – Dr. Aurora Dragomiristeanu.           

Pentru a participa la aceste acțiuni comune Comisia Europeană a transmis către Punctele Focale Naționale din statele membre ale UE, solicitările de notificare oficială a autorităților competente, pentru a participa la acțiunile comune pentru Programul de sănătate 2014-2020.

Termenul limită pentru transmiterea nominalizărilor (autorităților competente, alte organizatii) pentru a participa la acțiunile comune a fost 16 iunie 2016.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa accesati linkul urmator: http://ec.europa.eu/chafea/health/actions.html

Pentru informatii suplimentare http://ec.europa.eu/chafea/health/national_focal_points.html persoanele de contact sunt:

 -  Mariana Postolache, marianap@ms.ro, tel. 021.307.26.63;

      - Diana Vîrtaci, diana.virtaci@ms.ro, tel. 021.3072619, fax. 021.3121433.

Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate