Home Home Home
         Unitatea de implementare si coordonare programe > Unitatea Implementare si Coordonare Proiecte - Proiecte MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Unitatea Implementare  şi Coordonare Programe


 

 

 Unitatea Implementare şi Coordonare Programe implementează 4 proiecte cu finanţare externă nerambursabilă postaderare, după cum urmează:

 

A. Aplicarea procesului de descentralizare în sistemul de sănătate

 Din 17 iunie 2010, Ministerul Sănătăţii a demarat implementarea proiectului „Aplicarea procesului de descentralizare în sistemul de sănătate” – cod SMIS 11056, utilizând fonduri europene. Durata de derulare a proiectului este de 18 luni de la semnarea contractului.

Contractul de finanţare a fost încheiat între Ministerul Sănătăţii, în calitate de Beneficiar şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA).

Proiectul este finanţat din Fondul Social European în cadrul PO DCA 2007 – 2013, axa prioritară “Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare”, valoarea totală fiind de 4.112.425 lei, din care 3.495.561,25 lei reprezintă valoarea eligibilă din Instrumente Structurale, iar 616,863,75 lei este cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.

Proiectul contribuie la implementarea strategiei Ministerului Sănătăţii de descentralizare fiscală şi administrativă a sistemului sanitar şi de îmbunătăţire a calităţii şi eficienţei furnizării de servicii prin crearea cadrului legislativ secundar şi prin instruirea personalului implicat în procesul de descentralizare.

 

Ministerul Sănătăţii, prin activităţile proiectului susţine iniţiativa schimbării mecanismelor decizionale şi de responsabilitate, astfel încât să se asigure o mai corectă aplicare la nevoile de sănătate ale populaţiei, concomitent cu responsabilizarea directă a celor ce iau deciziile în faţa comunităţii.

Un alt punct important al proiectului este reprezentat de activitatea de formare a personalului de conducere din spitale şi din alte instituţii medicale, a personalului cu atribuţii în domeniul sănătăţii din structurile create la nivelul administraţiei publice locale, precum şi a personalului din structurile locale deconcentrate in legatura cu atributiile care le vor reveni. Activitatea de instruire va avea drept rezultat oferirea şi garantarea accesului tuturor cetăţenilor la servicii de sănătate de înaltă calitate, redresarea şi dezvoltarea asistenţei medicale, asigurarea resurselor umane profesionalizate.

 B. Instruire şi prevenţie pentru o viaţă sănătoasă

                  La începutul lunii decembrie 2009 a fost demarată implementarea proiectului ID 20596 „Instruire şi prevenţie pentru o viaţă sănătoasă” aprobat de către Autoritatea de Management pentru Programul operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane. Acest proiect se va implementa pe o perioada de 3 ani.

Acest proiect a fost aprobat în cadrul Axei prioritara 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor” – Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii)

            Implementarea proiectului se va realiza de către Ministerul Sănătăţii în parteneriat prin  semnarea unui Acord de Parteneriat, cu reprezentanţii următoarelor instituţii: Institutul de Sănătate Publică Bucureşti, Colegiul Naţional al Medicilor din România, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, Institutul Oncologic „Prof Dr I Chiricuţă” Cluj-Napoca şi Institutul Naţional de Cancer din Italia cu sediu în Aviano.

            Obiectivul general al proiectului este cresterea gradului de formare a profesionistilor din sistemul sanitar pentru a raspunde noilor prioritati ale politicilor si programelor de sanatate, urmarind cresterea gradului de adaptabilitate si formare a lor, prin dobandirea de cunostinte necesare pentru asigurarea implementarii unor programe de screening eficient pentru cancerul de col uterin, colon si san.

            Prin implementarea proiectului se vor atinge următoarele rezultate:

1.      Cresterea nivelului de informare al Aplicantului si a altor decidenti din domeniul sanitar in ceea ce priveste resursele implicate in derularea Programelor de screening pentru cele trei tipuri de cancer;

2.      Cresterea coerentei administrative si organizatorice a Programelor de Screening pentru o mai buna utilizare a fondurilor alocate din bugetul de stat in Politicile si Strategiile de sanatate ale Aplicantului;

3.      Cresterea nivelului de constientizare si actualizare a informatiilor detinute de Aplicant referitoare la nevoile de instruire pentru personalul medical implicat in Programele de Screening;

4.      Cresterea eficientei (organizarea lor in conditii de maxima eficienta economica) si eficacitatii (transmiterea acelor cunostinte necesare asigurarii nevoilor de instruire pentru participarea la program) cursurilor de instruire pentru tot personalul medical implicat in programele de screening;

5.      Cresterea nivelului de instruire si informare a medicilor implicati in derularea Programelor de Screening;

6.      Cresterea gradului de constientizare de catre comunitatea medicala a importantei Programelor de Screening pentru cancerul de san, col uterin si colon, si a importantei pe care o au efectele economice ale diferitelor tipuri de afectiuni oncologice -Cresterea gradului de constientizare de catre populatia generala a rolului activ care ii revine in derularea Programelor de Screening -Educarea populatiei in spiritul unei conduite preventive;

7.      Cresterea gradului de constientizare a actorilor implicati asupra rezultatelor acestui proiect;

8.      Derularea intregului proiect, dar cu precadere a activitatilor de instruire (5) si a celor de informare (6), in conditii de eficacitate si eficienta.

 

C. Cunoştinţe de utilizare a calculatorului şi informatică medicală pentru creşterea adaptabilităţii asistentelor medicale din spitalele din România

 De la 1 august 2010, Ministerul Sănătăţii va derula,pe o perioadă de 3 ani,  proiectul “Cunoştinţe de utilizarea calculatorului şi informatică medicală pentru creşterea adaptabilităţii asistentelor medicale din spitalele din România“.

Contractul de finanţare are o valoare totală de 10.635.085.00 lei,din care 1.419.000.00 lei reprezintă contribuţia beneficiarului (prin Programul Operaţional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane”, în cadrul Axei Prioritare 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor” – Domeniul Major de Intervenţie 3.2 „Formare profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii” ).

 Astfel, 4000 de asistente medicale din 400 de spitale din toată ţara, cu sau fără cunoştinţe de bază în operarea calculatorelor, vor fi instruite în vederea obţinerii certificatului ECDL (European Computer Driving Licence).

Mai mult, alte 400 de asistente medicale (câte una din fiecare spital), de data asta cu competenţe de utilizare a computerelor şi cunostinte de informatică medicală, vor fi pregătite în scopul constituirii unei reţele de formatori. Aceasta va avea rolul, şi după încheierea Proiectului, de a monitoriza, în timp real, stadiul procedurilor informatizate utilizate de personalul mediu din spitale şi de a identifica, evalua şi raporta nevoile de instruire ale acestora pentru creşterea permanentă a adaptabilităţii. Raportările vor sta la baza strategiilor si programelor de instruire elaborate ulterior de Ministerul Sănătăţii.

Cunoştintele de operare a calculatorului reprezintă cerinţe de bază pentru accesul la programele de instruire oferite de furnizorii de echipamente medicale şi tehnologii computerizate, iar utilizarea echipamentelor computerizate a devenit o activitate integrată practicii cotidiene a asistentelor din spitale.

 D. FORMED- Formare pentru servicii medicale îmbunătăţite

 

 La data de 01 iulie 2010 a început implementarea proiectului ID 57404 FORMED – Formare pentru servicii medicale îmbunătăţite, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltare Resurse Umane. Durata de implementare este de 3 ani. Valoare totală a proiectului este de 17.717 mii lei

 

Proiectul a fost aprobat în cadrul Axei Prioritare 3„Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii

 

Proiectul este derulat de Ministerul Sănătăţii (Partener 1) şi Techniki Ekpedeftiki, Kentro Epagelmatikis Katartisis S.A. din Grecia (Partener 2), alături de Patronatul Naţional Român, în calitate de aplicant, în regiunile Nord-Est, Centru şi Bucureşti-Ilfov.

 

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale personalului care asigură asistenţa medicală primară persoanelor accidentate, în vederea atingerii standardelor profesionale cerute de unităţile medicale şi utilizate în practica europeană.

 

Obiective specifice:

·  îmbunătăţirea competenţelor profesionale a 1100 infirmiere, respectiv 275 din regiunile Nord-Est, 550 din Bucureşti-Ilfov şi 275 din Centru;

·   îmbunătăţirea competenţelor profesionale a 400 de brancardieri, din care 100 din regiunile Nord-Est, 200 din Bucureşti-Ilfov şi 100 din Centru.

 

În ceea ce priveşte rezultatele de impact, acestea se vor concretiza în certificarea CNFPA a minim 770 de angajaţi din domeniul sănătăţii în ocupaţia de infirmier şi a altor 280 în cea de brancardier.

 

Pe lângă îmbunătăţirea şi recunoaşterea competenţelor infirmierelor şi brancardierilor, proiectul va duce şi la creşterea motivaţiei şi a moralului personalului din domeniul medical, atât de necesare pentru aceste categorii profesionale.

 

 Pe lângă aceste proiecte, Ministerul Sănătăţii a depus spre aprobare şi evaluare 24 de proiecte care se află în diverse faze de evaluare sau de pregătire după cum urmează:

A. 9 proiecte pentru care au fost întocmite cereri de finanţare depuse spre evaluare depuse în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA):

1.      Sprijin pentru continuarea procesului de descentralizare;

2.      Instruirea si formarea in dezvoltarea si implementarea de proiecte finantate din fonduri structurale, a personalului din institutiile centrale si locale implicate in coordonarea sistemului sanitar;

3.      Dezvoltarea de politici publice care sprijina si promoneaza introducerea planificarii moderne a resurselor umane din domeniul sanitar si a practicilor moderne de management a resurselor umane;

4.      Instrumente moderne pentru imbunatatirea managementului financiar in cadrul Ministerului Sanatatii si al Directiilor de Sanatate Publica Judetene compatibil cu un sistem integrat de management al activitatilor si documentelor;

5.      Buna guvernare prin integritate şi responsabilitate in sistemul de sanatate romanesc;

6.      Stabilirea si operationalizarea structurii implicate in activitatea de avizare, autorizare si controlul pe piata in domeniul biocidelor;

7.      Elaborarea si implementarea unui sistem integrat de management al activitatii si documentelor din Ministerul Sanatatii si institutiile subordonate in scopul imbunatatirii eficacitatii organizationale;

8.      Program de instruire a personalului implicat in domeniul transplantului;

9.      Program de instruire a personalului implicat in domeniul alimentar;


B. 10 proiecte pentru care cererile de finanţare aferente se află în perioada de elaborare urmând a fi depuse spre evaluare în cadrul PODCA în perioada următoare:

 Imbunatatirea capacitatii administrative a Ministerului Sanatatii in domeniul afacerilor europene;

 1. Stabilirea si operationalizarea structurii in domeniul recuperarii medicale si balneoclimatologiei
 2. Asistenta tehnica pentru elaborarea strategiei de reorganizare a sistemului de servicii de asistenta medicala primara in contextul descentralizarii;
 3. Asistenta tehnica pentru elaborarea strategiei planului national privind spitalele;
 4. Monitorizarea calitatii managementului competentelor din domeniul sanatatii transferate catre autoritatile publice locale in procesul de descentralizare a sistemului sanitar;
 5. Dezvoltarea unei metodologii unitare de calcul si calcularea costurilor spitalicesti la nivel de pacient (COSTSPITPAC)
 6. Program de instruire a personalului din cadrul directiilor de sanatate publica (ex. Managementul deseurilor rezultate din activitatea medicala, apa potabila, apa imbaiere, igiena radiatiilor)
 7. Program de instruire a personalului implicat in domeniul produselor cosmetice
 8. Program de insturire a personalului implicat in domeniul transfuziei sanguine
 9. Eficientizarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor adresate bolnavilor cu afecţiuni nefrologice şi furnizate de reţeaua specializată a MS, prin crearea unui sistem integrat de management;

  C. 5 proiecte aflate la stadiul de idei de proiecte depuse spre aprobare în cadrul PODCA:

 Imbunatatirea standardelor de calitate a serviciilor medicale prin implementarea politicii "fara tutun" in unitatile spitalicesti;

 1. Sistem pentru crearea bazei de informatii medicale in sistemul de sanatate din Romania;
 2. Dobandirea si dezvoltarea de cunostinte de limbi straine de circulatie europeana pentru Ministerul Sanatatii si al institutiilor administrative din subordine;
 3. Reoganizarea, restructurarea si cresterea capacitatii retelei nationale de sanatate publica la nivel central, regional si local;
 4. Instruire si formare profesionala pentru personalul din structurile implicate in implementarea criteriilor de acreditare a spitalelor descentralizate;


 

Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate