Home Home Home
         Informare > Oportunităţi de finanţare 
Fondul Tematic "Fondul de reformă în probleme de sănătate" - “Creşterea accesului la servicii medicale și sociale: Servicii medicale și sociale integrate la nivelul comunității”


Prezentul proiect se adresează comunităților rurale și orașelor mici din județele Botoșani, Sălaj și Tulcea și are drept scop dezvoltarea de modele funcționale de servicii sociale și de sănătate, integrate și gestionate la nivel local cu scopul îmbunătățiri iaccesului la îngrijiri de sănătate și servicii sociale, în special pentru populația defavorizată, printr-o strânsă colaborare între serviciile comunitare medicale și sociale.
Într-o primă fază, se va realiza o preselecție a comunităților care intenționează să participe la acest proiect, pe baza informațiilor conținute în scrisorile de intenție, al cărui format poate fi descărcat prin link-ul de mai jos. Rezultatul preselecției va fi aprobat de Comitetul Director,format din Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Sănătății și Biroul Contribuției Elvețiene.
În data de 12 noiembrie 2013 la ora 12:30 va avealoc, la nivelul Instituției Prefectului din cele trei județe, o video conferință care va marca începutul oficial al proiectului și în cadrul căreia veți putea solicita informați isuplimentare privind completarea scrisorilor de intenție și candidatura pentru participarea la proiect. 
Comunitățile preselectate vor participa într-un program de instruire privind dezvoltarea capacităților pentru a pregăti propuneri de proiect și pentru a implementa proiecte. Tot în cadrul acestei etape, reprezentanții comunităților vor participa la un atelier de lucru în cadrul căruia va fi prezentată experienţa existentă la nivel național și internațional în domeniul asistenței medicale și sociale integrate la nivel comunitar.
Ca urmare a participării în procesul de dezvoltare a capacităţii, echipele comunităţilor preselectate vor dezvolta o propunere de proiect care să răspundă nevoilor actuale ale comunităţii și care va fi supusă aprobării pentru finanțare. Propunerile de proiect vor fi evaluate de către o echipă de experți din cadrul Organismului Intermediar Elvețian avizate de Comitetul Director și aprobate de Agenția Elvețiană de Dezvoltare și Cooperare, iar proiectele câștigătoare vor obţine finanțarea și vor fi implementate într-un interval cuprins între 12 și 24 de luni.

Autoritățile locale pot elabora propuneri de proiect în parteneriat, dacă este cazul, cu furnizori de servicii medico-sociale locali, naționali sau internaționali, cum ar fi (dar fără a se limita la):

  • Medici de familie;
  • Organizații neguvernamentale (ONG-uri) românești sau în parteneriat cu ONG-uri internaționale furnizoare de servicii comunitare medicale și sociale;
  • Experți elvețieni/internaționali (fie prin formarea unui consorțiu sau prin contractarea de servicii de consultanță, participarea în rețele profesionale elvețiene/internaționale sau altele);
  • Alți furnizori de servicii la nivel comunitar: asistente comunitare, lucrători sociali, mediatori sanitari, furnizori de îngrijiri la domiciliu sau alții.

De asemenea, autorităţilelocale pot elabora propuneri de proiect și în asociere (de exemplu, 2-3 comunităţi apropiate din punct de vedere geografic).
Autorităţile locale interesate de participarea la selecția din cadrul primei faze a proiectului, sunt rugate să completeze formularul pe care îl puteți descărca prin link-ul de mai jos și să răspundă la întrebările respective în limita spațiului alocat. Formularele vor fi completate, semnate, scanate și trimise prin poșta electronică în format pdf pe adresa office@cred.ro și prin poștă către Fundația CRED, Centrul Româno-elvețian pentru Dezvoltarea Sistemului de Sănătate Str. Burghelea nr. 8, sector 2, București, cod poștal 024032, până la data de 22 noiembrie 2013.  Pentru informații suplimentare puteți contacta Fundația CRED la numărul de telefon și fax 021 311 1247.


Descarca


MECANISMUL FINANCIAR SEE

(SPATIUL ECONOMIC EUROPEAN)

În data de 25 martie a.c., Ministerul Economiei şi Finanţelor a lansat cererea de depunere de aplicaţii pentru proiectele individuale în cadrul Mecanismului Financiar SEE, pentru suma de 40,5 milioane euro.

Termenul limită de depunere a aplicaţiilor este de 13 iunie 2008.

Documentele aferente lansării acestei cereri:

1.      ghidul solicitantului;

2.      textul cererii de depunere de aplicaţii;

3.      formularul de aplicaţie, sunt disponibile pe site-ul Punctului Naţional de Contact pentru Mecanismul Financiar SEE, din cadrul Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

 www.fonduri-ue.ro/eeagrants.

Mecanismul Financiar SEE are ca scop reducerea disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul Economic European şi întărirea relaţiilor bilaterale dintre România şi statele SEE/AELS.

Norvegia este donatorul principal al mecanismului financiar SEE iar domeniile şi subdomeniile prioritare care primesc finanţare sunt următoarele:

I. Protecţia mediului, inclusiv a resurselor umane, printre altele, prin reducerea poluării şi promovarea energiei regenerabile:

-      Sprijinirea biodiversităţii şi a rezervelor naturale, inclusiv folosirea durabilă a resurselor de apă;

-      Sisteme de monitorizare pentru apele de suprafaţă, apa uzată şi poluarea aerului;

-      Reducerea poluării apelor rezultată din activităţile miniere;

-      Dezvoltarea colectării sustenabile a apelor uzate şi promovarea sistemelor de reciclare;

-      Consolidarea prevenirii inundaţiilor;

-      Întărirea managementului integrat al zonei costiere;

-      Dezvoltarea resurselor de energie regenerabile, inclusiv energia geotermală şi hidrotermală.

II. Dezvoltarea resurselor umane printre altele prin promovarea educaţiei şi pregătirii profesionale, consolidarea capacităţii administrative sau de furnizare a serviciilor publice ale administraţiei locale sau ale instituţiilor sale, precum şi a proceselor democratice, care o sprijină:

-       Dezvoltarea capacităţii administrative a autorităţilor publice centrale şi locale, inclusiv în ceea ce priveşte planificarea integrată şi folosirea tehnologiei informaţiei;

-       Dezvoltarea instrumentelor şi a bazelor de date pentru planificare teritorială

-       Sprijinirea schimburilor şi a cursurilor de pregătire pentru studenţi şi profesori din sistemul preuniversitar şi universitar între instituţiile relevante din România şi statele SEE AELS

-       Consolidarea societăţii civile prin înfiinţarea unui fond pentru ONG-uri Promovarea dialogului social

-       Creşterea competenţelor în sectorul justiţiei şi afacerilor interne

-      Dezvoltarea atractivităţii, accesului la şi a participării la educaţia vocaţională şi pregătirea profesională

III. Sănătatea şi protecţia copilului:

-       Sprijinirea copiilor aflaţi în situaţie de risc

-       Reabilitarea clădirilor, modernizarea echipamentelor şi a sistemelor manageriale

-       Implementarea măsurilor preventive pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos

-      Prevenirea şi îmbunătăţirea tratamentelor pentru bolile transmisibile (HIV/AIDS şi TB)

IV. Conservarea patrimoniului cultural european, inclusiv transportul public şi regenerarea urbană:

-      Conservarea patrimoniului cultural european.

 

31.08.2007
Cooperare bilaterala Romania - Belgia -- PROJET DE COOPERATION BILATERALE ROUMANIE-WALLONIE-BRUXELLES 2008-2010 (LE PROJET DOIT ETRE CO-DEPOSE)

22.07.2005
REQUEST OF CVs - FOR SELECTION OF AN INTERNATIONAL CONSULTANT "Technical Assistance to the Budget Department within the Romanian Ministry of Health"

07.07.2005
PROGRAMUL "COMBATEREA TUBERCULOZEI: UN RASPUNS CUPRINZATOR, COORDONAT, MULTISECTORIAL IN ROMANIA"

08.06.2005
ASISTENTA FINANCIARA DIN PARTEA GUVERNULUI FLAMAND

02.11.2004
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST LOAN NO. RO 4676

20.09.2004
Programul Băncii Mondiale - APL II

02.08.2004
REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST - LOAN NO. RO 4676

13.07.2004
REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST - LOAN NO. RO 4676

Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate