Home Home Home
         Materiale in contact cu alimentul, din China si Hong Kong > Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi al Autorităţii Naţionale a Vămilor 

ORDIN   Nr. 1224/46136 din 29 iulie 2011

privind măsurile pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 284/2011 al Comisiei din 22 martie 2011 de stabilire a condiţiilor specifice şi a procedurilor detaliate pentru importul de articole de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă şi melamină originare sau expediate din Republica Populară Chineză şi din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze

EMITENT:      MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

              Nr. 1.224 din 29 iulie 2011

              AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

              AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR

              Nr. 46.136 din 8 august 2011

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 587 din 19 august 2011

 

    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei sănătate publică şi control în sănătate publică nr. Cs.A. 8.391/2011 din cadrul Ministerului Sănătăţii,

    în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele, ale art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (3) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

    ministrul sănătăţii şi vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emit următorul ordin:

 

    ART. 1

    Prezentul ordin stabileşte cadrul juridic necesar punerii în aplicare directă a Regulamentului (UE) nr. 284/2011 al Comisiei din 22 martie 2011 de stabilire a condiţiilor specifice şi a procedurilor detaliate pentru importul de articole de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă şi melamină originare sau expediate din Republica Populară Chineză şi din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 284/2011.

    ART. 2

    Autoritatea competentă privind controlul oficial în domeniul materialelor care vin în contact cu alimentele este Ministerul Sănătăţii.

    ART. 3

    Se aprobă Măsurile pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 284/2011 al Comisiei din 22 martie 2011 de stabilire a condiţiilor specifice şi a procedurilor detaliate pentru importul de articole de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă şi melamină originare sau expediate din Republica Populară Chineză şi din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze, prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 4

    Se aprobă Lista birourilor vamale stabilite ca prime puncte de intrare în Uniunea Europeană, prin România, a loturilor de articole de bucătărie din material plastic care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 284/2011, prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 5

    Modelul autorizaţiei pentru continuarea transportului loturilor de articole de bucătărie din material plastic care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 284/2011 este prevăzut în anexa nr. 3.

    ART. 6

    (1) Introducerea pe teritoriul vamal al Uniunii Europene, prin România, a transporturilor de articole de bucătărie din material plastic care fac obiectul Regulamentul (UE) nr. 284/2011 se realizează prin birourile vamale prevăzute în anexa nr. 2.

    (2) Ministerul Sănătăţii, prin expertul naţional desemnat, transmite Comisiei Europene adresa de internet care conţine lista birourilor vamale prevăzute în anexa nr. 2, stabilite ca prime puncte de intrare în Uniunea Europeană, prin România, a loturilor de articole de bucătărie din material plastic care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 284/2011.

    ART. 7

    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 8

    Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi Autoritatea Naţională a Vămilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 9

    Prezentul ordin intră în vigoare de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

                          Ministrul sănătăţii,

                             Cseke Attila

 

                    Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale

                         de Administrare Fiscală,

                            Viorel Comăniţă

 

    ANEXA 1

 

                                  MĂSURILE

pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 284/2011 al Comisiei din 22 martie 2011 de stabilire a condiţiilor specifice şi a procedurilor detaliate pentru importul de articole de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă şi melamină originare sau expediate din Republica Populară Chineză şi din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze

 

    ART. 1

    Prezentele măsuri se aplică importului de articole de bucătărie din material plastic care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 284/2011 al Comisiei din 22 martie 2011 de stabilire a condiţiilor specifice şi a procedurilor detaliate pentru importul de articole de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă şi melamină originare sau expediate din Republica Populară Chineză şi din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 284/2011 şi sunt destinate punerii în liberă circulaţie pe teritoriul Uniunii Europene.

    ART. 2

    (1) În sensul prezentului ordin se aplică definiţiile prevăzute la art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 284/2011.

    (2) În sensul prezentului ordin, prin direcţia de sănătate publică judeţeană se înţelege direcţia de sănătate publică judeţeană pe teritoriul căreia se află primul punct de intrare în Uniunea Europeană, prin România, a loturilor de articole de bucătărie care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 284/2011, iar prin birou vamal de intrare se înţelege biroul vamal desemnat ca prim punct de intrare în Uniunea Europeană, prin România, a loturilor de articole de bucătărie din material plastic care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 284/2011.

    (3) Orice trimitere la Directiva 2002/72/CE a Comisiei din 6 august 2002 privind materialele şi obiectele din material plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare reprezintă trimitere la Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei din 14 ianuarie 2011 privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare.

    ART. 3

    (1) Importatorii articolelor de bucătărie din material plastic care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 284/2011 sau reprezentanţii împuterniciţi legal ai acestora notifică direcţiei de sănătate publică judeţene, cu cel puţin două zile lucrătoare înainte, data şi ora estimate ale sosirii loturilor originare sau expediate din China şi Hong Kong.

    (2) Notificarea, însoţită obligatoriu de declaraţia prevăzută în anexa la Regulamentul (UE) nr. 284/2011, se transmite direcţiei de sănătate publică judeţene, potrivit datelor de contact afişate pe site-ul Ministerului Sănătăţii.

    ART. 4

    (1) Personalul împuternicit al serviciului control în sănătate publică din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţeană, în termen de două zile lucrătoare, efectuează:

    a) controlul declaraţiei prevăzute în anexa la Regulamentul (UE) nr. 284/2011, completată în limba română, furnizată pentru fiecare lot de articole de bucătărie din material plastic;

    b) controlul declaraţiei de conformitate, tradusă în limba română, prin care se atestă că articolele de bucătărie din material plastic care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 284/2011 respectă cerinţele în materie de eliberare de amine aromatice primare sau de formaldehidă stabilite în anexa nr. IV la Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei din 14 ianuarie 2011.

    Elementele declaraţiei de conformitate sunt cele prevăzute în anexa nr. IV la Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei din 14 ianuarie 2011;

    c) verificarea raportului de încercări al laboratorului, tradus în limba română, conform art. 3 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 284/2011, cu privire la respectarea cerinţelor privind eliberarea de amine aromatice primare sau de formaldehidă, conform anexei nr. IV la Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei din 14 ianuarie 2011;

    d) controlul identităţii loturilor, conform definiţiei prevăzute la art. 2 lit. f) din Regulamentul (UE) nr. 284/2011;

    e) controlul fizic al loturilor conform definiţiei prevăzute la art. 2 lit. g) din Regulamentul (UE) nr. 284/2011.

    (2) Personalul împuternicit al serviciului control în sănătate publică din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene recoltează probe pentru analize de laborator conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 284/2011.

    ART. 5

    (1) Traducerea în limba română a declaraţiei de conformitate şi a raportului de încercări prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) şi c) va fi legalizată.

    (2) Analizele probelor recoltate se efectuează la un laborator acreditat aflat pe teritoriul Uniunii Europene.

    (3) Importatorii articolelor de bucătărie din material plastic care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 284/2011 sau reprezentanţii împuterniciţi legali ai acestora asigură transportul probelor şi suportă costurile aferente transportului şi analizelor de laborator.

    (4) În cazul în care importatorii sau reprezentanţii împuterniciţi ai acestora refuză costurile aferente transportului probelor recoltate şi analizelor de laborator, direcţia de sănătate publică judeţeană anunţă biroul vamal de intrare pentru a interzice importul articolelor de bucătărie din material plastic care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 284/2011.

    ART. 6

    (1) Pentru articole de bucătărie din material plastic care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 284/2011, diferite ca formă şi dimensiune, se poate prezenta acelaşi raport de încercări dacă se dovedeşte că materialul din care sunt fabricate aceste articole are aceeaşi compoziţie iar articolele de bucătărie din material plastic sunt fabricate de acelaşi producător.

    (2) Testarea menţionată în rapoartele de încercări trebuie să respecte prevederile art. 18 din Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei din 14 ianuarie 2011;

    ART. 7

    (1) În cazul în care declaraţia prevăzută în anexa la Regulamentul (UE) nr. 284/2011 şi declaraţia de conformitate nu sunt completate în mod corespunzător, personalul împuternicit din cadrul serviciului control în sănătate publică al direcţiei de sănătate publică judeţene, solicită importatorului sau reprezentantului legal împuternicit al acestuia completarea şi transmiterea acestor documente, în termen de două zile lucrătoare, direcţiei de sănătate publică judeţene.

    (2) În cazul în care importatorul sau reprezentantul legal împuternicit al acestuia nu prezintă documentele prevăzute la alin. (1), completate în mod corespunzător, în termenul stabilit la alin. (1), importul se consideră neconform cu Regulamentul (UE) nr. 284/2011.

    (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), personalul împuternicit din cadrul serviciului control în sănătate publică al direcţiei de sănătate publică judeţene completează declaraţia prevăzută în anexa la Regulamentul (UE) nr. 284/2011 cu menţiunea "neconform" şi notifică biroul vamal de intrare, pentru a interzice importul.

    ART. 8

    Până la finalizarea controalelor, inclusiv până la sosirea rezultatelor analizelor de laborator, biroul vamal de intrare sau, după caz, biroul vamal din România la care loturile de articole de bucătărie din material plastic care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 284/2011 se prezintă pentru punere în liberă circulaţie, prin personalul său, ia măsurile necesare pentru a se asigura că loturile rămân sub controlul permanent al acestuia şi pentru a garanta faptul că loturile nu pot fi modificate în niciun fel.

    ART. 9

    (1) Până la sosirea rezultatelor analizelor probelor recoltate, direcţia de sănătate publică judeţeană poate autoriza continuarea transportului loturilor de articole de bucătărie din material plastic care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 284/2011 până la punctul de destinaţie.

    (2) În situaţia menţionată la alin. (1), transportul va fi însoţit de autorizaţia prevăzută în anexa nr. 3.

    (3) În cazul în care direcţia de sănătate publică judeţeană acordă autorizarea transportului menţionat la alin. (1), aceasta trimite o notificare direcţiei de sănătate publică judeţene de la punctul de destinaţie sau, după caz, autorităţii competente a statului membru al Uniunii Europene în care se află punctul de destinaţie al articolelor de bucătărie din material plastic care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 284/2011 şi le furnizează acestora o copie a declaraţiei prevăzute în anexa la Regulamentul (UE) nr. 284/2011, urmând ca rezultatele respectivelor controale şi ale analizelor probelor să fie furnizate de îndată ce acestea sunt disponibile.

    (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), direcţia de sănătate publică judeţeană de la punctul de destinaţie informează biroul vamal de destinaţie din România a loturilor de articole de bucătărie din material plastic care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 284/2011.

    ART. 10

    (1) În cazul în care rezultatul analizelor de laborator ale probelor arată că nu sunt respectate prevederile art. 3 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 284/2011, personalul împuternicit din cadrul serviciului control în sănătate publică al direcţiei de sănătate publică judeţene completează declaraţia prevăzută în anexa la Regulamentul (UE) nr. 284/2011 cu menţiunea "neconform" şi notifică biroul vamal de intrare sau, după caz, direcţia de sănătate publică judeţeană de la punctul de destinaţie al loturilor de articole de bucătărie din material plastic care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 284/2011, care, la rândul ei, va notifica biroul vamal de destinaţie din România la care respectivele loturi de articole de bucătărie din material plastic se prezintă pentru punere în liberă circulaţie, în vederea interzicerii importului.

    (2) În situaţia menţionată la alin. (1), neconformitatea importului de articole de bucătărie din material plastic este notificată prin Sistemul rapid de alertă pentru alimente şi furaje, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, de către direcţia de sănătate publică judeţeană.

    ART. 11

    În cazul în care rezultatul probelor analizate arată că se respectă prevederile art. 3 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 284/2011 şi cumulativ sunt îndeplinite cerinţele referitoare la documentaţia însoţitoare prevăzută la art. 4 alin. (1), personalul împuternicit din cadrul serviciului control în sănătate publică al direcţiei de sănătate publică judeţene completează declaraţia prevăzută în anexa la Regulamentul (UE) nr. 284/2011 cu menţiunea "conform" şi notifică biroul vamal de intrare sau, după caz, direcţia de sănătate publică judeţeană de la punctul de destinaţie al articolelor de bucătărie din material plastic care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 284/2011, care, la rândul ei, va notifica biroul vamal de destinaţie din România la care loturile respective de articole de bucătărie din material plastic se prezintă pentru punere în liberă circulaţie.

    ART. 12

    (1) După finalizarea controalelor, personalul împuternicit din cadrul serviciului de sănătate publică al direcţiei de sănătate publică judeţene întocmeşte un raport trimestrial cu informaţiile prevăzute la art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 284/2011.

    (2) Direcţia de sănătate publică judeţeană transmite Direcţiei sănătate publică şi control în sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii raportul trimestrial prevăzut la alin. (1), până la data de 15 a lunii următoare fiecărui trimestru.

    (3) Direcţia de sănătate publică judeţeană păstrează în copie declaraţia cu menţiunea "conform" sau "neconform" şi documentaţia care a stat la baza luării deciziei de punere în liberă circulaţie/de interzicere a loturilor de articole de bucătărie din material plastic.

    ART. 13

    Ministerul Sănătăţii, prin Direcţia sănătate publică şi control în sănătate publică, centralizează datele menţionate la art. 12 alin. (1) şi transmite, prin expertul naţional desemnat, Comisiei Europene raportul trimestrial, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 284/2011, până la sfârşitul lunii următoare fiecărui trimestru.

    ART. 14

    (1) Punerea în liberă circulaţie a articolelor de bucătărie din material plastic care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 284/2011 este permisă de autoritatea vamală dacă declaraţia prevăzută în anexa la respectivul regulament este completată în mod corespunzător de către direcţia de sănătate publică judeţeană pe teritoriul căreia se află primul punct de intrare în Uniunea Europeană, prin România, a loturilor de articole de bucătărie care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 284/2011 sau, după caz, de autoritatea competentă de la primul punct de intrare în Uniunea Europeană a loturilor de articole de bucătărie din material plastic care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 284/2011 şi dacă are bifată menţiunea "conform" în caseta "Acceptabil pentru punerea în liberă circulaţie".

    (2) La declaraţia vamală se ataşează o copie a documentului menţionat mai sus.

 

    ANEXA 2

 

                                   LISTA

birourilor vamale stabilite ca prime puncte de intrare în Uniunea Europeană, prin România, a loturilor de articole de bucătărie din material plastic care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 284/2011 al Comisiei din 22 martie 2011 de stabilire a condiţiilor specifice şi a procedurilor detaliate pentru importul de articole de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă şi melamină originare sau expediate din Republica Populară Chineză şi din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze

 

    1. Biroul Vamal Jimbolia, judeţul Timiş

    2. Biroul Vamal Moraviţa, judeţul Timiş

    3. Biroul Vamal Constanţa Sud, judeţul Constanţa

    4. Biroul Vamal Otopeni călători, judeţul Ilfov

    5. Biroul Vamal Porţile de Fier I, judeţul Mehedinţi

    6. Biroul Vamal Sculeni, judeţul Iaşi

    7. Biroul Vamal Siret, judeţul Suceava

 

    ANEXA 3

 

    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

    Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului .................................

 

                                 AUTORIZAŢIE

pentru continuarea transportului loturilor de articole de bucătărie din material plastic care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 284/2011 al Comisiei din 22 martie 2011 de stabilire a condiţiilor specifice şi a procedurilor detaliate pentru importul de articole de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă şi melamină originare sau expediate din Republica Populară Chineză şi din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze

 

    Având în vedere că în prezent importatorul/reprezentantul legal, în calitate de reprezentant al Societăţii Comerciale ...................................., cu sediul social în ..............................................., localitatea .............................., str. .............................. nr. ..........................., judeţul/sectorul ..............................., nr. de telefon .......................... şi adresă de e-mail ......................................., nu deţine buletinele de analiză a probelor recoltate pentru loturile de articole de bucătărie din material plastic care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 284/2011 al Comisiei din 22 martie 2011 de stabilire a condiţiilor specifice şi a procedurilor detaliate pentru importul de articole de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă şi melamină originare sau expediate din Republica Populară Chineză şi din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze, se autorizează continuarea transportului lotului identificat astfel:

    lot nr. ..................................................................

    mijloc de transport tip ......................., nr. .....................

    număr de articole din cadrul lotului ....................................,

    cantitate .............................................................. .

    Prezenta autorizaţie este valabilă pentru continuarea transportului lotului de articole de bucătărie din material plastic având ca prim punct de intrare în Uniunea Europeană ......................., iar ca punct de destinaţie în Uniunea Europeană ......................................., cu condiţia respectării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 284/2011 al Comisiei din 22 martie 2011 şi ale Ordinului ministrului sănătăţii şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.224/46.136/2011 privind măsurile pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 284/2011 al Comisiei din 22 martie 2011 de stabilire a condiţiilor specifice şi a procedurilor detaliate pentru importul de articole de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă şi melamină originare sau expediate din Republica Populară Chineză şi din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze.

 

    Data .....................

 

                        Director executiv,

                      .......................

 

                               Şef Serviciu control în sănătate publică,

                            ..............................................

 

 

Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate