Home Home Home
         Unitatea de implementare si coordonare programe > Prezentare UICP 

1.      Prezentare generală

Unitatea de Implementare şi Coordonare Programe (UICP)din cadrul Ministerului Sănătăţiiare următoarele atribuţii, reglementate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.1615/22.12.2009, cu modificările şi completările ulterioare:

  -          identifică şi elaborează propuneri de proiecte de finanţare din fonduri europene, acorduri bilaterale si Pact de Stabilitate(in domeniul sănătăţii), pe baza priorităţilor din documentele programatice şi după consultarea conducerii instituţiei, precum şi a celorlalte direcţii/structuri de specialitate din instituţie, potenţiali beneficiari ai acestei asistenţe financiare;

-          întreprinde toate demersurile pe care le presupune exerciţiul de programare, în vederea asigurării eligibilităţii proiectelor propuse (completarea sau modificarea fişei de proiect, redimensionarea bugetului solicitat); în acest scop conlucrează cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Ministerului Finantelor Publice sau din cadrul altor organisme/instituţii implicate în derularea proiectelor finanţate din aceste fonduri europene, acorduri bilaterale şi din cadrul Pactului de Stabilitate în domeniul sănătăţii;

-          întocmeşte documentele subsecvente aprobării fişei de proiect pentru derularea efectivă a programului (termeni de referinţă, specificaţii tehnice, convenţii de înfrăţire), cu sprijinul direcţiilor/structurilor de specialitate, unde este cazul;

-          asigură elaborarea documentelor privind angajarea, ordonanţarea şi lichidarea cheltuielilor aferente achiziţiilor pentru partea de „Cofinanţare” ce se achită din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Sănătăţii;

-          îndeplineşte sarcinile ce îi revin pentru organizarea licitaţiilor, evaluarea ofertelor, selectarea contractorului, negocierea şi încheierea contractului, în colaborare cu agenţia de implementare;

-          supraveghează, în permanenţă, îndeplinirea de către contractor a obligaţiilor asumate în conformitate cu termenii de referinţă;

-          atestă realitatea serviciilor menţionate în facturile remise de contractori, în vederea efectuării plăţii de către agenţia de implementare;

-          planifică şi răspunde de organizarea, în condiţii optime, a activităţilor aprobate prin program, inclusiv în situaţiile în care derularea efectivă a programelor este în sarcina beneficiarilor asistenţei, direcţiilor/structurilor din aceeaşi instituţie sau din alte instituţii;

-          ţine evidenţa privind obiectivele, desfăşurarea şi rezultatele programelor derulate;

-          transmite direcţiei financiar-contabile informaţiile privind evidenţa repartizării şi utilizării bunurilor achiziţionate din fondurile europene, acorduri bilaterale şi Pact de Stabilitate, conform destinaţiei şi scopului prevăzute în program;

-          transmite direcţiei buget informatiile financiare primare din fişele aprobate sau în curs de aprobare  prin memorandumurile de finanţare, în vederea elaborării de către direcţia de buget a proiectului de buget pentru anul viitor sau pentru rectificările bugetare anuale;

-          întocmeşte documentele de raportare periodică privind stadiul implementării programelor, rapoartele de monitorizare şi evaluare a proiectelor, conform procedurilor stabilite în vederea derulării programelor finanţate din fonduri europene, acorduri bilaterale şi Pact de Stabilitate; în acest scop beneficiază de sprijinul beneficiarilor direcţi, dacă este cazul;

-          asigură schimbul de informaţii privind aspectele tehnice ale implementării programelor cu direcţiile implicate din cadrul Comisiei Europene, Reprezentanţa Comisiei Europene la Bucureşti,Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, Ministerul Finanţelor Publice, Fondul Naţional şi cu agenţiile de implementare;

-          asigură legătura dintre autoritatea de implementare şi Ministerul Finanţelor Publice/Ministerul Afacerilor Externe/organizaţii internaţionale/donori internaţionali/alte organisme de management pentru programele finanţate din fonduri europene, acorduri bilaterale şi Pact de Stabilitate în domeniul sănătăţii pe care le implementează;

-          asigură legătura cu celelalte instituţii beneficiare ale asistenţei şi participă la reuniunile interinstituţionale în probleme de interes comun pentru programele finanţate din fonduri europene, acorduri bilaterale şi Pact de Stabilitate în domeniul sănătăţii;

-          participă la reuniunile internaţionale cu relevanţă pentru obiectul de activitate al UIP;

-          asigură participarea la întâlnirile la nivelul conducerii instituţiei, legate de activitatea de asistenţă financiară din fonduri europene, acorduri bilaterale si Pact de Stabilitate în domeniul sănătăţii;

-          iniţiază sau co-iniţiază proiecte de acte normative/memorandumuri/acorduri care vizează reglementarea activităţii UIP sau care stau la baza implementării şi coordonării programelor din fonduri europene, acorduri bilaterale şi Pactul de Stabilitate în domeniul sănătăţii;

-          colaborează cu experţii în domeniu privind derularea Programului Cadru al comunităţii europene pentru cercetare dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative;

-          UICP coordonează, implementează şi monitorizează proiectele finanţate în cadrul fondurilor comunitare, precum şi acorduri bilaterale, Pactul de Stabilitate în domeniul sănătăţii, alte acorduri internaţionale şi parteneriate publice-private din portofoliul MS.

-          coordonează activitatea Programului Comunitar şi a programelor de cooperare bilaterală;

-          coordonează proiectele care implementează politicile UE şi participă la elaborarea documentelor programatice aferente acestora;

-          coordonează, monitorizează şi sprijină, prin instrumentele pe care le are la dispoziţie, dezvoltarea capacităţii administrative a tuturor structurilor implicate în derularea proiectelor finanţate din  fonduri europene, acorduri bilaterale şi Pactul de Stabilitate;

-          coordonează activitatea nucleului naţional de contact cu structurile europene regionale şi subregionale din cadrul Pactului de Stabilitate;

-          îndeplineşte atribuţii conform procedurilor interne de lucru, precum şi orice alte atribuţii care potrezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a proiectelor şi pentru asigurarea absorbţiei fondurilor alocate.


2.      Consideraţii generale privind alte programe

  UICP are în atribuţii coordonarea proiectelor finanţate în cadrul Acordurilor bilaterale, Pactului de Stabilitate în domeniul sănătăţii, Programului Comunitar, precum şi a altor donori.

  În acest sens, UICP asigură legatura cu toate instituţiile interne şi internaţionale implicate în derularea acestor programe printre care: OMS, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Afacerilor Externe, Innovation Norway, Ambasada Olandei în România etc.

  UICP elaborează proiectele de memorandumuri, acorduri, convenţii, protocoale care vizează reglementarea implementării şi coordonării programelor finanţate în cadrul acestor instrumente.

  UICP elaborează recomandări cu privire la fişa proiectului şi totodată furnizează date statistice referitoare la obiectivele proiectului.

 

3.      Structura UICP

Compartiment programare

Compartiment contractare şi implementare

Compartiment monitorizare şi evaluare

Compartiment financiar

Compartiment sesizare nereguli

Compartiment publicitate

Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate